TER Enterprises
Login:
Hasło:
Nie masz zainstalowanej odpowiedniej wersji pluginu Flash. Aby, obejrzeć stronę wymagana jest wersja 10.0 lub nowsza.
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Szpital błędnie stwierdził zgon, sąd zasądził zadośćuczynienie

3 września 2020

25 tys. złotych - tyle szpital ma wypłacić za omyłkowe stwierdzenie zgonu.

 

Zaniedbanie rodzica nie zmniejsza zadośćuczynienia dla dziecka

2 września 2020

Sąd Najwyższy: sprawca ma obowiązek naprawić pełną szkodę dziecka.

 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty opieki!

14 sierpnia 2020

Ubezpieczyciel powinien wypłacać odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej.

 
Współpracujemy z:
TER Enterprises na trojmisto.pl

Nota prawna

Serwis www.ter.pl (zwany dalej jako „serwis”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach dotyczących odszkodowań, jak również o działalności TER Enterprises. Treści zawarte w serwisie nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez TER Enterprises użytkownikom. Treści zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. TER Enterprises nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w serwisie. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami TER Enterprises. TER Enterprises dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. TER Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ciąży wyłącznie na użytkowniku serwisu. TER Enterprises nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

 

Polityka prywatności

TER Enterprises zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta TER Enterprises i użytkownika serwisu www.ter.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ter.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TER Enterprises nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz jego Partnerów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług oferowanych przez TER Enterprises.

Informacja o Danych Osobowych

W czasie korzystania z serwisu należącego do TER Enterpries możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do obsługi Klientów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Administratorem Danych Osobowych jest TER Enterprises, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: grzegorz.grabowski@pccbiodo.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy i dochodzeniem roszczeń, w szczególności na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 9 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań przed zawarciem umowy lub objętych treścią zawieranej umowy. Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną, technologiczną, merytoryczną, opiniodawczą oraz inne, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony.Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez stronę umowy. Administrator Danych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
Gromadzone dane związane z działaniem przeglądarki internetowej oraz serwerów HTTP

Dane te obejmują m.in.:

- Adres IP
- Adres URL żądania
- Informacje o przeglądarce użytkownika
- Informacje o odpowiedzi z serwera (HTTP RESPONSE)
- Logi gromadzone przez serwer HTTP .

Otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem systemu newsletter (biuletyn „InTERnet”)

Aby otrzymować informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę. Administratorem Danych Osobowych jest  TER Enterprises,  Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: grzegorz.grabowski@pccbiodo.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi newsletter e-mail, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty email ochronadanych@gdpm.pl. Każdy może wystąpić do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej świadczenie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i biuletynie należącym do TER Enterprises.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.ter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Linki

Strona www.ter.pl zawiera linki do innych stron internetowych, których TER Enterprises nie kontroluje. TER Enterprises nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie www.ter.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis www.ter.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. TER Enterprises nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny, TER Enterprises dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu www.ter.pl treści były możliwie wiarygodnymi i aktualnymi, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. TER Enterprises nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które mogły okazać się nieaktualne lub błędne. W żadnym przypadku TER Enterprises nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.ter.pl informacji wszelkiego rodzaju.