TER Enterprises
Login:
Hasło:
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Odszkodowania wojenne dla obywateli Ukrainy

25 maja 2022

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił pierwszy w Polsce pozew, skierowany w imieniu obywatelek Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej.

 

4 ofiary wypadku samochodowego – jakie prawa mają bliscy?

20 maja 2022

Cztery ofiary śmiertelne – to tragiczny bilans wypadku drogowego, do którego doszło 16 maja 2022 roku. Na jakie wsparcie mogą liczyć bliscy ofiar?

 

Odszkodowanie za wypadek i śmierć w kopalni

28 kwietnia 2022

Osoby poszkodowane oraz rodziny górników, którzy zginęli w katastrofie, mogą ubiegać się o odszkodowanie od spółki prowadzącej kopalnie oraz jej ubezpieczyciela

 

Kodeks etyczny TER Enterprises

Każda firma powinna posiadać Kodeks Etyczny. Wyznacza on standardy i wzory zachowań, jakich wymaga się od pracowników oraz to, czego mogą oczekiwać od niej Klienci w tym zakresie. Dlatego też postanowiliśmy spisać to, co obowiązywało w naszej firmie od początku jej istnienia, ale pozostawało w sferze praw niepisanych.

Niniejszy Kodeks, odnosi się do każdej osoby zatrudnionej w TER Enterprises na każdym szczeblu firmowej hierarchii. Poprzez niego wskazujemy ogólne zasady, jakich wszyscy powinniśmy się trzymać aby nasza firma była budzącym zaufanie, rzetelnym i o nieposzlakowanej opinii przedsiębiorstwem, a także aby współpraca pomiędzy poszczególnymi działami firmy i jednostkami przebiegała w sposób harmonijny, bezkonfliktowy i owocny. Pracujmy nad tym wspólnie dla dobra zarówno naszego jak i naszych Klientów.

Zapoznanie się pracowników z niniejszym Kodeksem, traktuję jako „lekturę obowiązkową” i mam nadzieję, że odpowie on na wiele pytań, które dotychczas nie były wyjaśnione.

Pozdrawiamy

Elżbieta i Tomasz Rosa

 

I. Misja firmy i wartości

Nasza Wizja

Być godnym zaufania i najskuteczniejszym reprezentantem osób w zakresie dochodzenia ich słusznych roszczeń odszkodowawczych.

Nasza Misja

Dążymy do podstawowego celu: sprawiedliwej i rzetelnej realizacji świadczeń odszkodowawczych. Staramy się, aby Klienci którzy powierzyli nam dochodzenie swoich roszczeń, zawsze cieszyli się profesjonalną obsługą. Podejmujemy maksimum starań, by znaleźć dla nich optymalne rozwiązania, stale pogłębiając łączące nas więzi. Oferujemy najwyższą jakość usług, pamiętając by zaspokoić roszczenia i potrzeby Klienta nie tylko dotyczące dnia dzisiejszego ale i przyszłości. Naszym celem jest bycie postrzeganym jako profesjonalny doradca i uczciwy pośrednik pomiędzy Klientem i zakładem ubezpieczeń.

Nasze Wartości

  • Uczciwość,
  • Zorientowanie na Klientów,
  • Zdyscyplinowanie,
  • Odpowiedzialność,
  • Przejrzystość działań,
  • Pozytywne nastawienie,
  • Powielanie najlepszych metod,
  • Czynny udział w życiu społecznym.
Dla tych co przewidują, chcemy być witaminą
(bądź mądry przed szkodą…).
Dla tych, którym przydarzyło się nieszczęście, chcemy być lekarstwem
(bądź mądry po szkodzie…).

II. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w TER Enterprises

Uczciwość w biznesie

TER Enterprises zawsze dąży do tego aby wszelkie stosunki jakie łączą nas z kontrahentami, Klientami a także konkurentami były oparte na uczciwości. Nie tolerujemy korupcji, manipulacji, przeinaczania faktów, ukrywania danych i innych nieuczciwych praktyk, które prowadzą do osiągania nienależnych korzyści.

Zachowanie zasad uczciwej konkurencji

TER Enterprises przestrzega zasady utrzymywania obustronnie korzystnych stosunków z naszymi partnerami biznesowymi. W naszych działaniach biznesowych oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać zasad prowadzenia biznesu zgodnych z naszymi zasadami. TER Enterprises wierzy w ożywioną i uczciwą konkurencję i wspiera tworzenie odpowiednich zasad dotyczących konkurencji. TER Enterprises i ich pracownicy są zobowiązani działać zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i wszystkich stosownych praw.

Nieprzyjmowanie korzyści majątkowych

Wszyscy pracujący w TER mają absolutny i bezwyjątkowy zakaz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za jakiekolwiek działania, jak również wręczania tychże korzyści w celu zyskania Klientów, Partnerów Handlowych czy też przychylności urzędników i innych osób. Działania TER Enterprises w celu pozyskania Klientów, promocji firmy i sprzedaży usług są zawsze jawne oraz w pełni zgodne zarówno z literą prawa jak i zasadami etycznego działania. Niedopuszczalna jest korupcja pod jakąkolwiek postacią, co tyczy się również przyjmowania zbyt wartościowych prezentów, które choć mogą być tylko wyrazem wdzięczności zadowolonego Klienta, budzą potrzebę odwdzięczenia się w przyszłości, co może prowadzić do nieprzejrzystych praktyk.

III. Zobowiązania wobec Klientów i Partnerów Handlowych

Odpowiednie traktowanie Klientów

Klienci są dla TER Enterprises zawsze i w każdej sytuacji dobrem największym. Każdy pracownik firmy jest zobowiązany do dbania o zadowolenie Klienta i pełne zaspokojenie jego potrzeb. Naszych pracowników musi cechować szczególna empatia, taktowność i delikatność, jako że osoby korzystające z naszych usług to ludzie po ciężkich przeżyciach, w traumie, nierzadko są to osoby, które straciły osoby najbliższe. Dlatego umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery, połączona z umiejętnością słuchania jest niezwykle cenna. Należy jednak pamiętać, by pozostać przy tym profesjonalistą i nie przekroczyć cienkiej granicy pomiędzy zaangażowaniem, a wchodzeniem w ludzką intymność.

Poufność informacji

Wszelkie informacje dotyczące Klientów i Partnerów Handlowych, są poufne i zakazane jest przekazywanie ich na zewnątrz. Pracownicy posiadający takowe informacje powinni je chronić w możliwie jak najlepszy sposób, aby nie zawieść zaufania jakim zostali obdarzeni. Każdy pracownik odpowiada za ochronę informacji, jakie zostały mu powierzone.

Zasady dotyczące pozyskiwania i współpracy z Partnerami Handlowymi

Partnerzy Handlowi są ważnym elementem działalności firmy, dlatego też należy dbać by zawsze mieli o TER Enterprises jak najlepszą opinię, oraz by zawsze, na czas, dostarczać im niezbędne materiały i informacje oraz rozliczać się z nimi bez zwłoki.

Partnerem Handlowym TER może zostać każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem tych, których działalność i ewentualna współpraca z nami budziłaby etyczną sprzeczność. Nie należy nawiązywać współpracy z firmami czy osobami, które mogłyby zaszkodzić naszej dobrej opinii, czy też podważyć jej wiarygodność.

IV. Zobowiązania wobec pracowników i koordynatorów

Brak dyskryminacji, równe szanse

TER Enterprises szanuje każdego pracownika, bez względu na jego wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie czy religię. Każdy pracujący w firmie ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad szacunku dla indywidualności współpracownika, a wszelka dyskryminacja będzie surowo karana. Również nierówne traktowanie polegające na faworyzowaniu i wywyższaniu jednych pracowników ponad innymi jest niedopuszczalne. Tylko ciężka praca, zaangażowanie i indywidualne predyspozycje są narzędziem do osiągnięcia sukcesu w naszej firmie i tylko one mogą być gratyfikowane.

Molestowanie seksualne, mobbing i przemoc w miejscu pracy

Wszyscy pracownicy powinni pamiętać, iż takie niedopuszczalne zachowania jak molestowanie seksualne, mobbing, czy przemoc w miejscu pracy, powinny być natychmiast zgłaszane do przełożonych. Tyczy się to nie tylko bezpośrednich ofiar, ale także świadków tych zdarzeń.

Dodatkowo, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i posądzeń o jakiekolwiek z wyżej wymienionych zachowań, należy pamiętać o wyczuciu wobec współpracowników i poszanowaniu ich indywidualnych uczuć. Nie każde zachowanie jest niestosowne celowo, musimy pamiętać, że to co dla jednych jest żartem, dla innych może być nietaktowne, a dla jeszcze innych obraźliwe. Dlatego najważniejsze jest by zawsze rozważyć jak inni będą reagować na nasze zachowania czy wypowiedzi.

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy

Każdy pracownik TER ma zapewnione bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz niezwłocznego zgłaszania wypadków powstałych podczas pobytu w miejscu pracy. Również pogorszenie komfortu pracy powinno być zawsze zgłaszane w celu jego wyeliminowania.

V. Zobowiązania wobec firmy

Ochrona majątku firmy

Majątek firmy podlega ochronie i poszanowaniu, nie należy niszczyć przedmiotów stanowiących własność firmy, ale dbać o nie, odpowiednio użytkować i konserwować. Sprzęt elektroniczny musi być użytkowany zgodnie z instrukcjami obsługi. Wszelkie oprogramowanie znajdujące się na komputerach należących do TER Enterprises musi posiadać licencje.

Zabronione jest instalowanie i używanie jakichkolwiek programów bez zgody osoby odpowiedzialnej za zarządzanie oprogramowaniem. Informacje będące majątkiem firmy muszą być przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwdziałających ewentualnemu ich wyciekowi czy kradzieży. Firma dopuszcza możliwość korzystania z niektórych programów w celach prywatnych, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wymiana informacji dokonywana za pomocą zasobów firmy, jest monitorowana zgodnie z obowiązującym prawem.

Rzetelność pracy, dokładność prowadzenia rejestrów

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków i nienarażania firmy na straty. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie dokładnych i zgodnych z prawdą rejestrów dokumentów. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać w tych rejestrach nieprawdziwych czy zafałszowanych informacji.

Wymiana informacji z instytucjami prywatnymi i państwowymi

Należy zwracać szczególną uwagę na proces wymiany informacji z instytucjami. Wszelkie informacje zaciągnięte od zakładów ubezpieczeń, placówek medycznych, sądów, policji oraz innych,instytucji, organów i przedsiębiorstw, wymagają w każdym przypadku pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności. Każda korespondencja kierowana do w/w adresatów musi zawsze zawierać tylko potwierdzone informacje, ponieważ każda niezgodność ze stanem faktycznym lub posiadanym materiałem dowodowym może mieć bardzo poważne, negatywne konsekwencje.

Ochrona informacji, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji

Pracownicy TER Enterprises zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli nieprzekazywania na zewnątrz żadnych informacji powziętych w firmie i o firmie, w stosunku do których w TER Enterprises podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić TER Enterprises na szkodę.

Podczas trwania stosunku pracy obowiązuje całkowity zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej, która rozumiana jest nie tylko jako nieetyczna, ale jest także pogwałcenie praw panujących w firmie i podpisanych umów.

VI. Podsumowanie

Kierowanie się zasadami zamieszczonymi w niniejszym Kodeksie jest bardzo ważnym elementem pracy w naszej firmie, jakkolwiek w życiu codziennym zdarzają się sytuacje, które nie będą objęte wskazówkami. Dlatego wszyscy musimy pamiętać aby w każdej chwili kierować się zasadami jakie podpowiada nam własne dobre wychowanie i zdrowy rozsądek.

Postępujmy zawsze tak abyśmy nigdy nie musieli wstydzić się za swoje uczynki.