TER Enterprises
Login:
Hasło:
Nie masz zainstalowanej odpowiedniej wersji pluginu Flash. Aby, obejrzeć stronę wymagana jest wersja 10.0 lub nowsza.
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Milion złotych za dzieciństwo w więzieniu

21 czerwca 2019

Córka Żołnierzy Wyklętych domagała się przed sądem 15 milionów złotych za doznane krzywdy.

 

Używałeś Roundup? Sprawdź, czy nie masz raka.

24 marca 2019

Bardzo popularny środek używany do walki z chwastami, okazał się silnie rakotwórczy.

 

Zmiana siedziby oraz przerwa w pracy biura

7 marca 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-29.03.2019 roku biuro będzie nieczynne z powodu zmiany adresu siedziby.

 
Współpracujemy z:
TER Enterprises na trojmisto.pl

Istotne linki

www.rf.gov.pl

Strona Rzecznika Finansowego (do 10.10.2015 roku - Rzecznika Ubezpieczonych), do którego zadań należy min. reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

www.ufg.pl

Strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucji zapewniającej dodatkową ochronę osobom poszkodowanym. Sytuacje, w których Fundusz przejmuje finansowy ciężar wypłaty odszkodowania, określa art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie, z którym UFG zaspokaja roszczenia wynikające ze szkód powstałych na terytorium Polski:

 

 • na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 
 • w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 • w mieniu i na osobie, gdy:
 • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,
 • rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

www.knf.gov.pl

 

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:
 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

www.pbuk.pl

Strona Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organizacji zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów m­echanicznych.

www.uokik.gov.pl

Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej. Urząd, w zakresie ochrony konkurencji, prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli). Do kompetencji Prezesa Urzędu należy również prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ochronie słabszych uczestników służą również działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych – to znaczy kształtujących interesy konsumentów  w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

www.lex.pl

Strona Wydawnictwa Prawniczego Lex, lidera na rynku elektronicznej informacji prawnej. Polecamy zakładkę www.prawo.lex.pl.