TER Enterprises
Login:
Hasło:
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Odszkodowania wojenne dla obywateli Ukrainy

25 maja 2022

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił pierwszy w Polsce pozew, skierowany w imieniu obywatelek Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej.

 

4 ofiary wypadku samochodowego – jakie prawa mają bliscy?

20 maja 2022

Cztery ofiary śmiertelne – to tragiczny bilans wypadku drogowego, do którego doszło 16 maja 2022 roku. Na jakie wsparcie mogą liczyć bliscy ofiar?

 

Odszkodowanie za wypadek i śmierć w kopalni

28 kwietnia 2022

Osoby poszkodowane oraz rodziny górników, którzy zginęli w katastrofie, mogą ubiegać się o odszkodowanie od spółki prowadzącej kopalnie oraz jej ubezpieczyciela

 

Istotne linki

www.rf.gov.pl

Strona Rzecznika Finansowego (do 10.10.2015 roku - Rzecznika Ubezpieczonych), do którego zadań należy min. reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

www.ufg.pl

Strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucji zapewniającej dodatkową ochronę osobom poszkodowanym. Sytuacje, w których Fundusz przejmuje finansowy ciężar wypłaty odszkodowania, określa art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie, z którym UFG zaspokaja roszczenia wynikające ze szkód powstałych na terytorium Polski:

 

 • na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 
 • w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 • w mieniu i na osobie, gdy:
 • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,
 • rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

www.knf.gov.pl

 

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:
 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

www.pbuk.pl

Strona Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organizacji zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów m­echanicznych.

www.uokik.gov.pl

Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej. Urząd, w zakresie ochrony konkurencji, prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli). Do kompetencji Prezesa Urzędu należy również prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ochronie słabszych uczestników służą również działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych – to znaczy kształtujących interesy konsumentów  w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

www.lex.pl

Strona Wydawnictwa Prawniczego Lex, lidera na rynku elektronicznej informacji prawnej. Polecamy zakładkę www.prawo.lex.pl.